Reduktion der Zig./Tag bei nicht-abstinenten Rauchern
zum spätesten Follow-up (aus: Hughes, 2000,S4)

   

Zig./Tag
Prozent

Zig./Tag
absolut

Follow-up
(Monate)

Populationsstudien

Farkas `99 -43% -15 24
Hughes `99 -30% -8 36

Rückfallstudien nach abruptem Stopp

Bjornson `99 -32% -- 60
Fornai `96 -14% -4 40
Glasgow `89 -17% -4 6
Hughes `81 -26% -10 48
Norregaard `92 -7% -2 12

Rückfall nach Redukt.meth.

Becona `99 -39% -14 12
Glasgow `89 -35% -8 6